Trivsel & regler

Föreningens regler för ordning och trivsel

För att upprätthålla en säker och trevlig boendemiljö skall de boende i BRF Salemstaden följa dessa regler för ordning och trivsel. Boende i föreningen åläggs att:

 • Inte spela musikinstrument, ha radio, tv eller stereo påslagen med hög volym eller orsaka andra höga ljud så att de kringboende störs, detta gäller särskilt mellan 23.00 och 07.00
 • Anmäla vattenskador till kontoret/styrelsen och förekomst av ohyra/skadeinsekter i lägenheten till Anticimex, utan oskäligt dröjsmål
 • Underrätta kontoret om tillfällig adress vid längre tids bortovaro från lägenheten
 • Hålla lägenheten tillgänglig för avläsning av elmätare samt för annan nödvändig tillsyn
 • Inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan styrelsens medgivande

Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster även följer dessa regler. Se i övrigt föreningens stadgar.

Vad gäller i min bostadsrättsförening

 • Vid parkeringarna finns det s.k. gröna hus. Dessa hus är soprum för hushållssopor. Du har en egen nyckel som passar till dessa soprum. Kasta soporna så att ingenting trillar ur påsarna och lås alltid efter dig. Inga grovsopor/torrsopor skall slängas där. Om man har sådana sopor så kan vi rekommendera återvinningsstationen i Rönninge, titta i våra länkar för öppettider.
 • Parkeringsplatser kan hyras genom föreningen. Kontakta Fastighetsägarna som sköter allt kring parkeringarna.
 • Gästparkeringen är till för gäster.
 • Bilkörning får endast ske på stigarna för i- och urlastning.
 • Lekplatserna har föreningen ansvar för, felanmälan görs till Fastighetsägarna. Förbättringsförslag skickas till styrelsen.
 • Staket runt den egna tomten skall vara minst 70 cm från asfaltkanten och max 90 cm höga. I de fall bostadsrättshavaren / hyresgästen inte underhåller staket kan BRF Salemstaden uppmana de boende att det tas bort. Om detta inte görs äger BRF Salemstaden rätt att ta bort staketet på den boendes bekostnad.
 • Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för bostadens inre skick samt för uteplatsen/tomten samt 70cm utanför staket/häck. Se för övrigt föreningens stadgar.
 • Marken som finns i anslutning till bostaden, är inte en del av bostaden. Ni som bostadsrätts-/hyresrättsinnehavare har rätt att nyttja tomten mot att ni ansvarar för underhållet och skötseln av ytan. Detta är en del i både stadgarna och reglerna för hyresgäster.
 • Felanmälan ska ske till Fastighetsägarna, titta i vår kontaktinformation.
 • Bygglov krävs alltid för entrétak och uteplatser, eller om Du ger dig på en bärande vägg i lägenheten m.m.

Speciellt för bostadsrättshavaren

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med, samt det som berör värmeväxlarna.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat:

 • Egna installationer
 • Rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt
 • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten
 • Ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa inte är stamledningar
 • Golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster.
 • Till lägenheten hörande mark
 • Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong, terrass eller uteplats samt gångväg till ytterdörren.

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.