Hyresfrågor

Uppsägning av lägenhet

Hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning. När hyrestiden löpt ut skall lägenheten senast kl 12.00 påföljande dag, normalt den första varje månad, lämnas tillgänglig för inflyttande hyresgäst. Om månadsskiftet infaller en lördag, söndag eller helgdag så är det första vardagen i månaden som lägenheten skall lämnas. Uppsägningen skall göras på blankett.
Vid uppsägning av dödsbo kontakta kontoret på tel 08-532 562 71

Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för av Brf Salemstaden ny hyresgäst.

Glöm inte att adressändra!
www.adressandring.se

Andrahandsuthyrning

En förutsättning för tillstånd är att hyresgästen har för avsikt att återvända till sin bostad efter andrahandsuthyrningen.

Hyresgästen måste ha giltigt skäl, exempelvis:

 • Tillfälligt arbete på annan ort
  Skall styrkas med intyg. Tillståndet är tidsbegränsat till 1 år med möjlighet till förlängning.
 • Studier på annan ort
  Skall styrkas med intyg. Tillståndet är tidsbegränsat till 1 år med möjlighet till förlängning.
 • Inleda samboförhållande
  Tillståndet är tidsbegränsat till max 1 år.

Andrahandsuthyrning får ej påbörjas förrän ansökan är godkänd av Brf Salemstaden.

Som kontraktsinnehavare är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t ex gälla hyresskuld eller störningar. Åsidosätter kontraktsinnehavaren Brf Salemstaden beslut om andrahansuthyrning kan hyresrätten till lägenheten förverkas.

Glöm inte att själv teckna hemförsäkring för den tid din bostad är uthyrd.

Lägenhetsbyten

Vad som menas med lägenhetsbyte

Bytesrätten regleras i hyreslagen. Byte är när en hyresgäst överlåter hyresrätten till sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad. Byte av lägenhet kan ske inom eller utanför Brf Salemstaden. Även kedjebyten är tillåtna. Bytet skall vara en förutsättning för att hyresmedlemmen skall få den nya bostaden. Bytet får ej ske utan medgivande från Brf Salemstaden. Om Brf Salemstaden vägrar samtycke kan hyresgästen få hyresnämndens tillstånd till bytet.

Beaktansvärda skäl för lägenhetsbyte

Hyresgästen måste bevisa att det finns skäl för lägenhetsbytet, dvs. att det finns ett trovärdigt behov av den nya bostaden. Här ges exempel på de vanligaste slagen av beaktansvärda skäl för lägenhetsbyten:

 1. Ändrade familjeförhållanden
  Om behovet av en större eller mindre och billigare bostad beror på dödsfall, separation, inledande av ett nytt förhållande eller tillökning i familjen kan en hyresgäst ha beaktansvärda skäl för byte.
 2. Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra
 3. Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge
 4. Väsentligt förbättrad bostadsstandard
  Om hyresgästen inte kan hänvisa till några ändrade förhållanden men genom bytet kan få väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av t ex en större och/eller nyrenoverad lägenhet kan det utgöra ett beaktansvärt skäl för byte. En hyresgäst som har bott kort tid (mindre än cirka ett år) i en lägenhet som han eller hon fått genom byte måste ha starkare skäl än annars för att på nytt få byta bostad.

Ytterligare förutsättningar för att Brf Salemstaden skall ge sitt samtycke är att det inte finns anledning att ifrågasätta hyresmedlemmens uppgifter om skälet för bytet samt att bytet inte medför en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Med det menas att bytesparten måste kunna tas som god som hyresgäst. Han eller hon skall sålunda kunna betala hyran och sköta lägenheten i enlighet med den vårdnadsplikt som en hyresgäst har enligt hyreslagen. Bytesparten skall även i övrigt kunna iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Andra skäl för Brf Salemstaden att tacka nej till bytet är om otillåten ersättning lämnas för lägenheten. Slutligen säger Brf Salemstaden även nej till byte mot villafastighet och bostadsrätt när hyresgästen kan förvärva dessa objekt utan krav på byte. Det naturliga är att lägenheten i sådana fall friställs till Brf Salemstaden.

Ytterligare upplysningar

Vänligen kontakta kontoret, telefon 08-532 562 71, om du vill byta din lägenhet inom eller utanför Brf Salemstaden. Kontoret hjälper dig med blanketter och svarar på dina frågor.

Hyresbetalning

Du betalar hyran i förskott och senast den sista vardagen varje månad. Den som inte betalar hyran i tid kan riskera att bli uppsagd från lägenheten. Skulle hyran vara sen debiteras påminnelse- och kravavgift.

Det finns flera sätt att betala hyran:

 • Autogiro – det enklaste sättet.
 • PlusGiro
 • Internet – genom en Internetbank

Om du inte fått en hyresavi, använd eget inbetalningskort och betala in på. Om du skriver en egen avi, ange fullständigt lägenhetsnummer, namn, belopp samt vilken månad betalningen avser. Observera! Om du betalar via internet krävs OCR-nummer.

Har du frågor angående hyran kontakta gärna kontoret, telefon 08-532 562 71.